Personvernerklæring

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Acende (Mellora AS, heretter omtalt som «vi») og forklarer hvordan ditt personvern blir håndtert av oss.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, vil bestå av ditt samtykke eller fordi det er lovpålagt. 

2. Om personopplysninger, samtykke og informasjonskapsler
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Valgfri deling av opplysninger

Enkelte opplysninger lagrer vi kun dersom du gir oss et aktivt samtykke til å samle dette inn. Dersom vi bruker slike tjenester så spør vi deg om samtykke til dette på nettsiden vår, og vi samler kun inn opplysningene dersom du gir oss samtykke. Dersom du ikke tar stilling til spørsmålet samler vi heller ikke inn opplysningene. Dette gjelder for eksempel opplysninger fra et kontaktskjema du velger å fylle ut.

3. Deling av opplysninger

Vi deler i noen tilfeller personopplysninger med andre selskaper som utfører tjenester på våre vegne. Dette er først og fremst for å gi deg en tryggere og bedre opplevelse. Her er de viktigste eksemplene:           

a) Vi deler opplysninger med følgende tredjeparter

 • Google Analytics
  • Opplysninger om bruksmønster på nettsiden (blant annet hvilke sider som er besøkt og når) deles med Google som knyttes til deg som bruker på en delvis anonymisert måte. Vi vil ikke kunne knytte dette til deg personlig, men vi kan bruke informasjonen til å se generelt bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende deg skreddersydd reklame.
 • Kontaktskjemaer
  • Dersom du benytter deg av en av våre kontaktskjemaer, vil skjemaet bli sendt som E-post til oss, og bli lagret på vår E-postserver. En kopi av E-posten kan også bli lagret i en database i tillegg, for å sikre at vi har mottatt din melding dersom E-posten ikke skulle komme frem.

b) Ved mistanke om lovbrudd

vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring. Vi vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

4.  Sletting av personopplysninger

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold, ved å sende oss en E-post.

5. Sikring av personopplysninger

Vi tar vare på ditt personvern og har kontroll på dette, slik at ikke noe blir sendt videre til andre instanser.

6. Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. 

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.

Ved større endringer vil vi informere om dette.

8. Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, som i Norge er Datatilsynet.

9. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår personvernerklæring ta kontakt med vest@acende.no 

GENERELLE betingelser

Innledning

Vilkår og betalingsbetingelser gjelder for kjøp av nettbaserte kurs fra Acende Livsmestring, en del av Mellora AS (org.nr. 911 592 754). Våre kurs og tjenester leveres både digitalt og ved fysisk gjennomføring. 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell uenighet mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 1. Partene

Selger er Acende Livsmestring, en del av Mellora AS (org.nr. 911 592 754), og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper. Acende LIvsmestring, Lyder Sagens gate 16, 4012 Stavanger,. E-post: vest@acende.no. Tlf. 916 74 636. 

 1. Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er prisen kjøper skal betale. 

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling (hvis aktuelt), og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Avtalens varighet

Avtalen gjelder gjennomføring av forhåndsbetalt nettbasert kurs. Informasjon om tilgang til kurset blir gjort tilgjengelig etter at betalingen er gjennomført og i god tid før gjennomføring av kurset. Betalingen gjelder for det aktuelle kurset og gjelder for hele kursets varighet.

 1. Betalingen

Betaling skjer med kort via tjenesten Stripe. I betalingsløsningen kan man også velge å betale gjennom Klarna. Egne betingelser fra tilbyderne av betalingsløsning gjelder. 

 1. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har blitt sendt tilganger til nettkurset eller når fysisk kurs etc. er gjennomført.

 1. Angrerett/angrefrist

For kjøp av nettbaserte kurs og generelt ved kjøp via internett gis det en angrerett.

Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om kjøp av kurset etc. ble inngått. Dersom kurset er gjennomført tidligere enn angrefristen utløper gjelder angreretten fram til den dagen kurset er registrert som gjennomført. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen fristens utløp. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter levering. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Ved refusjon av innbetalt deltakeravgift refunderes innbetalt beløp minus gebyrer fra Stripe eller Klarna.

 1. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

 1. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.

Ikke aktuelt siden Acende utelukkende foretar salg av tjenester i form av kurs og opplæring etc.

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Kjøper har rett til innsyn i egne personopplysninger og kan kreve disse slettet. Informasjon om hvordan klage på behandlingen av egne personopplysninger finnes på www.datatilsynet.no. Se for øvrig detaljert informasjon om personvern øverst på siden.

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.